RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy, z siedzibą przy ul. I Dywizji Pancernej 15, 37-710 Żurawica (dalej: Zakład). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Zakład przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania.

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Zakładu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy. Zakład odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Zakładem poprzez email: iod@zwkzurawica.pl oraz pod numerem telefonu 16 671 30 46 lub z Inspektorem ochrony danych.

Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:iod@zwkzurawica.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Zakład w celu:

  • prowadzenia spraw z zakresu:

-  wypełnienia obowiązków publicznoprawnych ciążących na Zakładzie;

-  realizacji umów zawartych z kontrahentami Zakładu;

-  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania;

- eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń wodno-ściekowych;

-  wydawania ogólnych i technicznych warunków przyłączania do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poszczególnych odbiorców wody i zrzutu ścieków oraz ich odbiory techniczne;

- realizacji zadań związanych z rozliczeniem wyprodukowanej i sprzedanej wody oraz przyjętych i oczyszczonych ścieków;

- odbieranie i oczyszczanie nieczystości ciekłych na podstawie zawartych umów;

  • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia Zakładu.

Zakład nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Zakład powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Zakładowi, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

W związku z przetwarzaniem przez Zakład danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
do sprostowania danych (art. 16. RODO),
do usunięcia danych (art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Zakład narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone na ręce Kierownika Zakładu. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Zakład ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Zakład z tego obowiązku.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Zakład zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Zakładu w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

Zakład rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:

–  w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

–  w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

–  w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
Klient może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Zakładu lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres daneosobowe@zurawica.pl.
Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zakład żądania Klienta.
Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Zakład.
W imieniu Zakładu Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
Zakład nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
Właściwym dla Zakładu organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem
e-mail: daneosobowe@zurawica.pl.

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Copyright © 2021 Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Żurawicy
dsgn.
Skip to content